Jakub Gruzełka

Jakub Gruzełka

autorka: Alicja Kosiba-Lesiak

Jakub Gruzełka (Jakob Gruzelko), zasobny w dobra materialne mieszczanin, był słusznego wzrostu, postury godnej i zwykł odziewać się w szaty z zacnych tkanin i futer a stopy obuwał w trzewiki solidne i ozdobne. Jako mistrz górniczy zyskał szacunek mieszczan i gwarków, a prestiż jego wzrósł jeszcze bardziej, gdy w latach 1608 do 1612 pełnił urząd burmistrza.

Ten wielkoduszny i hojny ewangelik w latach 1617 do 1619 zrealizował dzieło swojego życia, które przetrwało po dzień dzisiejszy. Oto wniósł darowiznę 700 denarów na budowę kaplicy cmentarnej wzniesionej przy cmentarzu protestanckim poza Bramą Gliwicką. Wsparcie w swym zamiarze otrzymał ze strony zamożnej mieszczanki, pani Gąski (Goske), która dokonała zapisu testamentowego w tej samej intencji. Z jego mocy dom będący własnością szlachetnej pani Gąski został spieniężony i tym sposobem legat wsparł fundusz budowlany świątyni. Patronem jej został święty apostoł ewangelista, Jakub (Jakobskirche), którego imiennikiem był wówczas burmistrz Gruzełko, a w podziemiach której spoczął on sam po śmierci.

Użytkowany przez ewangelików kościółek formalnie przekazano katolikom w 1663 roku i wówczas miejsce dotychczasowego patrona zajęła święta Anna. Obecnie przy wejściu nazwiska obojga fundatorów widnieją w tekście opisującym historię tej tarnogórskiej świątyni. Zaś nazwisko czcigodnego XVII-wiecznego burmistrza można codziennie zobaczyć na tablicy oznaczającej jedną z ulic tarnogórskich, która imię jego nadano.


Jakub Gruzełka
W rolę historycznego burmistrza Gruzełki wcielił się w pochodzie, przebrany w XVII-wieczny strój – pan Marek Połulich. Burmistrz Gruzełka walnie przyczynił się niegdyś do budowy kościoła św. Anny. Marek Połulich – pełnomocnik obecnego burmistrza – nadzoruje realizację projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków”. Obie budowy to „Inwestycje na lata”.

W pochodzie historycznym autorka tekstu wciela się w postać Pani Gąski vel Frau Goske.


Jakub Gruzełka